În activitatea noastră datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent. Colectare datelor cu caracter personal se face în scop determinat, explicit și legitim, iar acestea nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop. Prelucrarea se realizată într-un mod adecvat, relevant și limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt preluate. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Prelucrarea datelor respectă condițiile prevăzute de art. 6, alin. 1 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, iar persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Conform art. 16 și următoarele ale Regulamentului mai sus-menționat, persoana vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete, dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor.